Změny ve zdanění zaměstnaneckých aut od 1.7.2022

První mzdou, ve které zohledníme 0,5 % ze vstupní ceny nízkoemisního vozidla, bude mzda za červenec 2022.

Spolu s novelou silniční daně vchází v platnost též novela daně z příjmů, ve které dochází od 1. 7. 2022 ke změně v přidanění u zaměstnaneckých vozidel užívaných pro služební i soukromé účely. Jak tato změna zasáhne do práce mzdových účetních?

Dne 1. 7. 2022 nabývá platnosti novela zákona o daních z příjmů, která mění znění § 6 odst. 6, jenž definuje, co se považuje za příjem zaměstnance, který má jako firemní benefit k dispozici služební auto pro účely jak pracovní, tak soukromé. Tento nepeněžní příjem se tedy zaměstnanci v rámci mzdy přidaňuje.

Cílem novely bylo změnit nastavení daní tak, aby došlo k odstranění některých potenciálních překážek pro využívání alternativních způsobů dosažení cíle snížení emisí skleníkových plynů, a to formou podpory využití nízkoemisních vozidel. V současné době existují značné rozdíly v pořizovacích cenách mezi vozidly nízkoemisními (např. elektromobily, plug-in hybridy) a vozidly s konvenčním pohonem (naftovým nebo benzínovým), přičemž tyto rozdíly jsou u podnikatelských a zaměstnavatelských subjektů kompenzovány poskytováním různých forem dotací za účelem podpory nákupu vozidel šetrných k životnímu prostředí.

Stav před novelou zákona upravoval zaměstnanecký benefit v podobě bezplatného poskytnutí služebního auta zaměstnanci k používání pro služební i soukromé účely tak, že nerozlišoval mezi oběma typy vozidel. V důsledku vyšší pořizovací ceny nízkoemisního vozidla tak způsoboval vyšší daňovou zátěž zaměstnance využívajícího takové auto pro služební i soukromé účely oproti situaci, kdy využíval i pro soukromé účely služební vozidlo s konvenčním pohonem. Z těchto důvodů zaměstnavatelé neprojevovali dostatečný zájem o poskytování služebních nízkoemisních vozidel, které by zaměstnanec používal jak ke služebním, tak i k soukromým účelům.

Proto se zákonodárci rozhodli v novele zvýhodnit využívání nízkoemisních aut i pro soukromé účely zaměstnanců, a motivovat tak zaměstnavatele k obnovování vozového parku nákupem nízkoemisních vozidel.

Novela mimo to obsahuje i další daňovou výhodu spojenou s elektromobilitou – přeřazení zařízení sloužícího k dobíjení elektromobilů ze třetí odpisové skupiny do odpisové skupiny druhé. Jak uvádí důvodová zpráva, zrychlení odpisování těchto zařízení je však pouze dočasným režimem do doby, než bude v zákoně o daních z příjmů komplexně rekodifikována oblast daňového zacházení s majetkem, jejímž cílem je mimo jiné zjednodušení odpisování a snížení počtu odpisových skupin.

Novela zákona zakotvuje, že v případě, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši:

  • 1 % vstupní ceny vozidla, nebo ve výši
  • 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo podle zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících,

a to za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.

Další podmínky výpočtu, které známe již z minulého znění zákona, jsou následující:

  • jde-li o auto najaté nebo pořízené na finanční leasing, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k následné koupi vozidla,
  • pokud ve vstupní ceně není zahrnuta DPH, pro účely tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší,
  • je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kčpovažuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč,
  • vstupní cenou vozidla se pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena uvedená v § 29 odst. 1 až 9 zákona o daních z příjmů (v tomto ustanovení je definováno, kdy použijeme jako vstupní cenu pořizovací cenu, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cenu, cenu zjištěnou atd.).

U výpočtu základu daně k přidanění mohou nastat dva druhy komplikovanějších případů. A to jednak pokud je zaměstnanci poskytnuto více vozidel v kalendářním měsíci za sebou, anebo druhý případ, tj. když je zaměstnanci poskytnuto více vozidel v měsíci současně.

Při postupném poskytnutí více vozidel za sebou v průběhu kalendářního měsíce se považuje za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Je-li však motorové vozidlo s nejvyšší vstupní cenou nízkoemisním motorovým vozidlem, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 0,5 % ze vstupní ceny tohoto motorového vozidla.

Při poskytnutí více vozidel současně v průběhu kalendářního měsíce se považuje za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel s výjimkou nízkoemisních, pro které platí i zde 0,5 % z jejich vstupní ceny.

Příjem ze závislé činnosti z tohoto užívání se dle důvodové zprávy k zákonu zjistí ve dvou následujících krocích: „V prvním z těchto kroků se zvlášť vypočte příjem ze závislé činnosti související s užíváním běžných motorových vozidel (nikoli nízkoemisních) a zvlášť se vypočte příjem související s užíváním nízkoemisních motorových vozidel. Výpočet se provede tak, že se vždy úhrn vstupních cen jedné či druhé kategorie vozidel vynásobí sazbou ve výši 1 % (v případě běžných motorových vozidel) nebo sazbou ve výši 0,5 % (v případě nízkoemisních vozidel). Tímto způsobem získá poplatník dvě částky, které následně sečte, a tím zjistí výši příjmu ze závislé činnosti za daný kalendářní měsíc.“

Novým pojmem je nízkoemisní motorové vozidlo. V blízké budoucnosti by tento pojem měl být přesně vymezen odkazem na jeho definici, která bude stanovena v projednávaném zákoně o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (nyní sněmovní tisk 160).

Přijetí a vyhlášení navrhovaného zákona o podpoře nízkoemisních vozidel lze přitom s vysokou pravděpodobností předpokládat v průběhu roku 2022. Vzhledem k tomu, že však došlo k situaci, že novela zákona o daních z příjmů již nabývá účinnosti k 1. 7. 2022 a zákon o podpoře nízkoemisních vozidel je teprve ve schvalovacím procesu, je v přechodných ustanoveních na toto pamatováno, a právě zde nyní najdeme platnou definici nízkoemisního vozidla.

Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.

Přechodná ustanovení se též věnují tomu, za jaká období již můžeme použít nové znění zákona, tedy od které mzdy budeme přidaňovat nově.

Jednak je řečeno, že nové znění § 6 odst. 6 zákona se použije již pro zdaňovací období roku 2022. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2022 skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije ještě staré znění zákona. Z uvedeného vyplývá, že první mzdou, ve které zohledníme 0,5 % ze vstupní ceny nízkoemisního vozidla, bude mzda za červenec 2022.

Protože ale snížení platí již na celé období roku 2022v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění potom bude zohledněn nižší základ daně z příjmů ze závislé činnosti též ve vztahu ke kalendářním měsícům skončeným před nabytím účinnosti nové právní úpravy. Zaměstnanci tak vznikne přeplatek na dani vzhledem k tomu, že při výpočtu zálohy za kalendářní měsíce skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona byly zohledňovány vyšší částky příjmů ze závislé činnosti v souvislosti s bezplatným poskytnutím nízkoemisního motorového vozidla.

V případě zaměstnanců, kteří nemají možnost využít ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, se nižší částka příjmů ze závislé činnosti za kalendářní měsíce skončené přede dnem nabytí účinnosti projeví na základě podaného daňového přiznání za rok 2022.