Cestovní náhrady v roce 2022 - zahraniční

 

Zahraniční pracovní cesta

a. Zahraniční stravné dle §170 a 179 ZP + Vyhláška č. 510/2020 Sb.

b. Zaměstnavatel má možnost před cestou zaměstnanci určit nižší sazbu stravného, než je stanoveno vyhláškou nebo se na sazbě se zaměstnancem dohodnout. Sjednaná nebo určená sazba musí představovat 75 % - 100 % vyhláškové sazby zahraničního stravného pro příslušný stát.

c. Dle délky trvání zahraniční pracovní cesty je stanoveno, jaká část základní sazby zaměstnanci přísluší. Trvá-li cesta:

i. déle než 18 hodin, přísluší mu celá základní sazba zahraničního stravného

ii. déle než 12 hodin, nejdéle 18 hodin, přísluší mu stravné ve výši dvou třetin sazby

iii. 12 hodin a méně, alespoň však 1 hodinu, pokud zaměstnanci nevznikne současně nárok na tuzemské stravné, přísluší mu stravné ve výši jedné třetiny sazby

iv. nebo pokud zaměstnanci vznikne nárok na tuzemské stravné (tj. trvá-li tuzemská cesta alespoň 5 hodin) a zároveň jeho zahraniční cesta trvá déle než 5 hodin, přísluší mu také zahraniční stravné ve výši jedné/dvou třetin či plné sazbyPříklad: v jednom kalendářním dni: tuzemská cesta 5 hodin, zahraniční cesta 13 hodin, tuzemské stravné činí min. 99 Kč, zahraniční stravné činí 2/3 vyhláškové sazby. (Poznámka: Doba cesty v zahraničí do 5 hodin, kdy nevzniká nárok na zahraniční stravné, se přičte k tuzemské části této zahraniční cesty.)

Nárok na zahraniční stravné se počítá od okamžiku přechodu státní hranice nebo při letecké dopravě okamžikem odletu letadla dle letového řádu.

d. Krácení zahraničního stravného při bezplatném poskytnutí jídla

Zaměstnavatel je povinen při bezplatném poskytnutí jídla krátit zaměstnanci zahraniční stravné za každé toto jídlo (snídaně, oběd, večeře): → může se ale rozhodnout, jakou procentní míru pro krácení použije:

a) krácení až o 70 %, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby

b) krácení až o 35 %, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby

c) krácení až o 25 %, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby.

→ na stravné nemá zaměstnanec nárok, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

• 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla (2 * 70 % krácení > 100 %),

• 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla (3 * 35 % krácení > 100 %).

Daňový režim na straně zaměstnance i zaměstnavatele je obdobný jako u tuzemského stravného (viz výše).

e. Při více zahraničních pracovních cestách v jednom dni se doby strávené mimo území ČR (které trvají alespoň 1 hodinu) pro účely zahraničního stravného sčítají.

f. Používání kursů pro přepočet zahraniční měny na koruny:

i pokud byla poskytnuta záloha na cestovní náhrady v cizí měně, použije se pro přepočet kurs ČNB ze dne, kdy byla vyplacena záloha

ii pokud nebyla poskytnuta záloha na cestovní náhrady, použije se kurs ČNB ze dne zahájení zahraniční pracovní cesty

 

Sazby zahraničního stravného 2022 ve vybraných zemích

Země

Základní sazba stravného

Evropská unie:

 

Slovensko

35 EUR

Kypr, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Řecko, Estonsko, Polsko, Bulharsko, Slovinsko, Maďarsko (dosud 35 EUR), Rumunsko (dosud 35 EUR), Chorvatsko (dosud 35 EUR)

40 EUR

Německo, Rakousko, Španělsko

45 EUR

Lucembursko, Italie, Finsko, Belgie, Irsko, Malta, Francie (dosud 45 EUR), Nizozemsko

50 EUR

Dánsko, Švédsko

55 EUR

Velká Británie

45 GB

Ostatní Evropa:

 

Turecko, Bosna a Hercegovina

40 EUR

Srbsko, Černá Hora

35 EUR

Rusko, Ukrajina

45 EUR

Norsko, Island

60 EUR

Lichtenštejnsko (dosud 60 CHF)

65 CHF

Švýcarsko

75 CHF

Asie:

 

Irák, Írán, Vietnam. Thajsko, Írán

40 EUR

Čína, Indie, Afghánistán

45 EUR

Alžírsko (dosud 45 EUR)

50 EUR

Japonsko

65 USD

Zámoří:

 

Kanada, Mexiko

50 USD

USA

60 USD

Brazílie

55 USD

Venezuela

65 USD

Pozn.: Červeně jsou vyznačeny změny oproti roku 2021.

 

Kapesné (§  180 ZP)

Kapesné se stanoví určeným procentem (max. 40 %) ze zahraničního stravného zkráceného podle délky trvání zahraniční pracovní cesty, avšak před povinným krácením za každé bezplatně poskytnuté jídlo. Kapesné však není zaměstnavatel povinen vyplácet ze zákona. Nárok by měl být založen kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem, příp. dohodou se zaměstnancem, přičemž je nutno zajistit rovné zacházení.