GDPR - informace o zpracování osobních údajů

 

Ochrana osobních údajů

 

1.         Tímto dokumentem vám poskytujeme
informace o zpracování a ochraně osobních údajů společností W-konzult, s.r.o.,
sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČO: 63476908, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 20513 (dále též jen
"Správce")


2.         Zpracováním osobních údajů se
rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich
shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání,
pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazávání nebo likvidace.


3.         Zpracovávat osobní údaje může
buď správce, nebo zpracovatel. Správcem osobních údajů je ten, kdo určuje účel
zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídá za něj.
 

4.         V následujících bodech vám sdělíme,
jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, odkud osobní údaje
získáváme a nastíníme Vaše základní práva v oblasti ochrany osobních údajů.
Podrobnější úprava je obsažena ve Směrnici o ochraně a zpracování osobních
údajů.

4.1       Při zpracování osobních údajů dodržujeme
následující zásady:

a)
Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný
účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k
účelu jejich zpracování.

b)
Správce zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je
nezbytný pro plnění smluvních a zákonných povinností resp. pro naplnění účelu,
pro který jsou osobní údaje zpracovávány. 

c)
Osobní údaje jsou chráněny a zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv
neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajů, k jejich změně,
zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou
dodržována odpovídající technická a organizační opatření a veškeré osoby, které
přijdou do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o
informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

d)
Správce informuje subjekt údajů o zpracování jejich osobních údajů a o jejich
právech souvisejících s tímto zpracováním.


5.         Správce získává osobní údaje
v elektronické či listinné podobě přímo od subjektu údajů a
z veřejných rejstříků.

6.
        Správce zpracovává osobní údaje
v následujícím rozsahu za vymezeným účelem.

6.1       Zaměstnanci a uchazeči o
zaměstnání

a)
Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány bez uděleného souhlasu.


            i) Povinné údaje jsou
zpracovány za účelem vedení mzdové, personální a daňové agendy     v rozsahu povinnosti zpracování
osobních údajů stanovených právními předpisy:

Jméno,
příjmení, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, státní občanství, datum
narození, místo narození, Rodné a dřívější příjmení, pohlaví, rodné číslo,
zdravotní pojišťovna, údaj o zdravotní způsobilosti, počet dětí (u žen), druh
pobíraného důchodu, je-li pobírán, informace o trestní bezúhonnosti
zaměstnance, je-li takových údajů pro vykonávanou práci zapotřebí, údaj o
provozování vlastní podnikatelské činnosti, údaj o jiné pravidelné výdělečné
činnosti, informace o členství zaměstnance v řídících a kontrolních orgánech
právnické osoby provozující podnikatelskou činnost, informace o zvláštních
oprávněních nebo způsobilostech (řidičský průkaz, osvědčení o způsobilostech),
byl-li zaměstnanec účasten důchodového pojištění v cizině a
zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení
důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese
cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění. 

            ii) Nepovinné údaje jsou zpracovány
pro účely oprávněných zájmů příslušného správce:

číslo bankovního účtu, telefon,
e-mail

b)
        Osobní údaje uchazečů o zaměstnání
poskytnuté přímo subjektem údajů jsou uchovávány v za účelem nabízení
dalšího zaměstnání.

6.2
      Osobní údaje obchodních partnerů jsou
zpracovány za účelem plnění smlouvy a marketingových účelů správce:

Jméno
a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu / bydliště, číslo faktury,
daňové identifikační číslo, číslo bankovního účtu, telefon, e-mail


7.         Příjemci osobních údajů na
základě právní povinnosti jsou orgány veřejné správy.


8.         Příjemci osobních údajů na
základě uděleného souhlasu jsou na základě smluvního vztahu předávány níže
uvedeným společnostem a nemohou být dále poskytnuty další osobě se kterou má
správce uzavřenou zpracovatelskou smlouvu


9.         Informace o zpracovávaných
osobních údajích je možné získat:

a)
na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních
údajů tj. W-konzult, s.r.o., sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČO: 63476908,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová
značka C 20513,

b)
nebo do datové schránky správce,

c)
nebo osobně po předchozí domluvě na adrese správce.


10.       Oprava či změna zpracovaných
osobních může být provedena na základě žádosti subjektů údajů prostřednictvím
zprávy odeslané

a)
s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních údajů tj. W-konzult,
s.r.o., sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČO: 63476908, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C
20513,

b)
nebo do datové schránky správce,

c)
nebo osobně po předchozí domluvě na adrese správce.

11.       Vymazání osobních údajů lze jen v
případě, že osobní údaje nejsou zpracovány z právní povinnosti. V opačném
případě nelze jeho osobní údaje vymazat.


12.       Subjekt údajů může kdykoliv
odvolat souhlas se zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely, a to:

a)
na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních
údajů tj. W-konzult, s.r.o., sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČO: 63476908,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová
značka C 20513,

b)
nebo do datové schránky správce,

c)
nebo osobně po předchozí domluvě na adrese správce.


13. Osobní údaje zachycené v elektronické podobě jsou v elektronické
podobě uloženy na pevném počítačovém disku (přístup je chráněn heslem). Osobní
údaje zachycené v hmotné podobě, zejména písemné dokumenty jsou uloženy
v uzamčené kanceláři a následně jsou po dobu archivace uzamčeny
v samostatných archivačních prostorách.


Tyto podmínky jsou platné od 25. 05. 2018