Cestovní náhrady v roce 2022 - tuzemské

Na základě nové vyhlášky mají zaměstnanci nárok na vyšší stravné, vyšší náhradu za pohonné hmoty i stravenkový paušál.

Došlo k očekávanému zvýšení stravného i průměrných cen pohonných hmot. Nová vyhláška je již součástí Sbírky zákonů.

Nová vyhláška k cestovním náhradám

Podle § 189 odst. 2 zákoníku práce je ministerstvo práce a sociálních věcí zmocněno v mimořádném termínu upravit vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z těchto cen ode dne účinnosti zákoníku práce nebo ode dne účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Tato situace aktuálně nastala. Vyhláška s číslem 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, je účinná od 20. srpna 2022. 

Vyšší tuzemské stravné

Podle údajů Českého statistického úřadu totiž za měsíc červen 2022 došlo k nárůstu indexu cen ve veřejném stravování z 727,9 na 743,6. Od 20. srpna 2022 mají zaměstnanci nárok na vyšší stravné na pracovních cestách. Toto vyšší stravné je jim zaměstnavatel povinen poskytnout.

Dosavadní výše stravného pro podnikatelskou i státní sféru je zobrazena v tabulce. Uvedené hodnoty platí od 1. ledna do 19. srpna 2022.

Délka pracovní cesty

Podnikatelská sféra (nejméně)

Státní sféra

5 až 12 hodin

99 Kč

99 Kč – 118 Kč

Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

151 Kč

151 Kč – 182 Kč

Déle než 18 hodin

237 Kč

237 Kč – 283 Kč

 

Následující tabulka ukazuje výši stravného, za každý pracovní den cesty v závislosti na její délce od 20. srpna 2022.

Délka pracovní cesty

Podnikatelská sféra (nejméně)

Státní sféra

5 až 12 hodin

120 Kč

120 Kč – 142 Kč

Déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin

181 Kč

181 Kč – 219 Kč

Déle než 18 hodin

284 Kč

284 Kč – 340 Kč

Zaměstnavatel může navýšit i stravenkový paušál

Výše stravného v roce 2022 ovlivňuje i stravování zaměstnanců. Pokud se tedy zaměstnavatel rozhodne zaměstnanecký benefit formou peněžitého příspěvku, tzv. stravenkového paušálu, navýšit. Což by se dalo vzhledem k nárůstu indexu cen ve veřejném stravování očekávat. Peněžitý příspěvek na stravování za jednu směnu je na straně zaměstnance osvobozen od daně z příjmů (a tím i od odvodů pojistného) do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného pro zaměstnance odměňovaného platem, tj. zaměstnance uvedeného v § 109 odst. 3 zákoníku práce. Od 20. srpna 2022 jde o částku 99,40 Kč (70 % z 142 Kč). Dosavadní maximum činilo 82,60 Kč.

Snížené stravné při poskytnutí jídla

V oblasti „krácení“ stravného k žádným změnám nedochází. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu dle zákoníku práce stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

  • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Základní náhrada se nemění

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157  odst. 4 zákoníku práce  nadále činí:

  • u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,30 Kč,
  • u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,70 Kč.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost.

Průměrné ceny pohonných hmot se letos měnily několikrát

V souladu s ustanovením § 158 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

 

Navýšení cen oproti částce obsažené ve vyhlášce č. 511/2021 Sb. je 26,91 % v případě benzinu 98 oktanů. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

  • 44,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 51,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 47,10 Kč u motorové nafty,
  • 6,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Tabulka ukazuje změny průměrných cen pohonných hmot v průběhu roku 2022.

Číslo vyhlášky

511/2021 Sb.

47/2022 Sb.

116/2022 Sb.

237/2022 Sb.

Datum změny

1. ledna 2022

12. března 2022

14. května 2022

20. srpna 2022

1 litr benzínu 95 oktanů

37,10 Kč

37,10 Kč

44.50 Kč

44,50 Kč

1 litr benzínu 98 oktanů

40,50 Kč

40,50 Kč

40,50 Kč

51,40 Kč

1 litr nafty

36,10 Kč

36,10 Kč

47,10 Kč

47,10 Kč

1 kilowatthodina elektřiny

4,10 Kč

6,00 Kč

6,00 Kč

6,00 Kč