Daň z nemovitostí 2021

 

Vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2020 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, ale i ti vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2020 na přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2021. Rozhodující je, zda došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží. Změnou rozhodnou pro stanovení daně je také změna výměry parcely na základě obnovy katastrálního operátu. Ve všech případech platí, že daňové přiznání podává ten, kdo je majitelem nemovitosti k 1. lednu 2021.

Zároveň vlastníci nemovitostí, kteří nemovitou věc naopak darovali, prodali nebo jinak pozbyli, mají také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí s informací o pozbytí nemovité věci. Pokud jste tedy v roce 2020 darovali, prodali nebo jinak pozbyli nemovitou věc, kterou k 1. lednu 2021 nevlastníte, máte také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí.
 

Daňové přiznání nepodáváte v případě, pokud se na Vaší nemovitosti v roce 2020 nic zásadního nezměnilo a přiznání k dani z nemovitých věcí jste podali už v některém z dřívějších let. Dále přiznání nepodáváte v případě, že došlo ke změně sazeb při výpočtu daně z nemovitých věcí.
V tomto případě vlastníci dotčených nemovitostí nemají povinnost podat přiznání. Finanční úřad novou výši daně vyměří a poplatníky informuje o předepsané výši daně.
 

V případě, že vlastníte více nemovitostí na území konkrétního finančního úřadu, podáváte pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti a daň se odvede jednou hromadnou platbou.  Termín pro podání daňového přiznání je do 31. ledna 2021 na příslušné územní pracoviště finančního úřadu, v tom kraji, kde se Vaše nemovitost nachází.
 

Vlastníci nemovitých věcí, kteří v roce 2020 nově nabyli (nakoupili, zdědili) do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou či nebytovou jednotku, podali návrh na vklad do katastru nemovitých věcí, nicméně změna na nemovité věci nebyla do konce roku 2020 v katastru provedena, mají také povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021 a to v tom případě, že katastrální úřad zapíše změnu na nemovité věci během roku 2021 zpětně s právními účinky do 31.12.2020.
 

Tito poplatníci mají prodlouženou lhůtu na podání daňového přiznání, a to do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl zapsán vklad práva vlastnického do katastru nemovitostí.