Zálohy na sociální pojištění

Zálohy na sociální pojištění musíme platit, pokud máme samostatnou činnost jako svoji hlavní činnost. A taky tehdy, pokud ji máme jen jako vedlejší, ale dosáhli jsme slušného zisku. Osvobozeni od záloh jsme jen tehdy, když to máme jako vedlejší činnost a máme nízký zisk.

Minimální zálohy při hlavní činnosti

Máme-li podníkání jako hlavní činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla nižší záloha než minimální, platíme aspoň minimální zálohy. Stejně tak, když se samostatnou činností začínáme.

- do podání přehledu za rok 2017 (většinou do dubna 2018) platíme 2061 Kč

- od podání přehledu za rok 2017 (většinou od května 2018) platíme 2189 Kč

Minimální zálohy při vedlejší činnosti

Máme-li podnikání jako vedlejší činnost a v Přehledu příjmů za loňský rok nám vyšla nižší záloha než minimální (nebo s podnikáním začínáme), platíme aspoň minimální zálohy. 

- do podání přehledu za rok 2017 (většinou do dubna 2018) platíme 825 Kč

- od podání přehledu za rok 2017 (většinou od května 2018) platíme 876 Kč

Kdy nemusíme platit zálohy na sociální pojištění

Je-li naše výdělečná činnost brána jako vedlejší činnost a zároveň máme je nízké zisky, nemusíme zálohy vůbec platit - viz Nízký zisk při vedlejší činnosti.

Vyměřovací základ

Zálohy si můžeme některé měsíce nebo i celý rok stanovit   i vyšší. Je jen třeba, abychom si vyměřovací základ pro zálohu zvolili takový, aby to byla alespoň polovina našeho daňového základu za předchozí rok a zároveň více než minimální vyměřovací základ a zároveň méně než maximální vyměřovací základ.

Splatnost zálohy na sociální pojištění

Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Všechny zálohy, které přijdou od nás na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí.


Zálohy na zdravotní pojištění

Musíme platit zdravotní pojištění?

Máme-li příjmy ze samostatné činnosti, tak zdravotní pojištění platit musíme.

Sazba pro zdravotní pojištění

Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ je 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 6,75% ze zisku. (Ztrátou z předchozích let si tady zisk nemůžeme snížit.)

Když máme samostatnou činnost jako hlavní činnost

Pokud je samostatná výdělečná činnost naše hlavní činnost, musíme platit poměrně vysoké zálohy každý měsíc. Měli bychom platit částku, která nám vyšla v posledním Přehledu, ale ta je většinou nižší než takzvaná minimální záloha, jejíž výši pro každý rok určuje stát. My ale musíme platit tu vysokou minimální zálohu, viz níže. Po konci roku v Přehledu spočítáme pojistné podle skutečného zisku, kterého jsme dosáhli. Většinou nic nedoplácíme, jen v případě, že naše zisky byly hodně dobré. Může dojít i k situaci, že nám pojišťovna přeplatek vrátí, pokud jsme platitli hodně vysoké zálohy a zisk nám spadl. Nikdy ale nezaplatíme méně, než je součet minimálních záloh za celý rok.

Minimální záloha při hlavní činnosti

Pokud máme samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní příjem a v Přehledu za minulý rok nám vyšlo méně než minimální záloha, platíme alespoň tu minimální částku. 

- minimální záloha při hlavní činnosti do platby za prosinec 2017 je 1906

- minimální záloha při hlavní činnosti od platby za leden 2018 je 2024 Kč

Minimální zálohu platíme i tehdy, pokud jsme měli v minulém roce ztrátu, nebo pokud s podnikáním začínáme a ještě jsme Přehled nepodávali. Jiné je to, pokud je samostatná výdělečná činnost pro nás jen vedlejší:

Vedlejší příjem - bez záloh

Máme-li samostatný výdělek jako vedlejší činnost, nemusíme platit zálohy, vše zaplatíme až po skončení roku na základě Přehledu. Zdravotní pojištění nás bude stát podle toho, kolik jsme si za rok vydělali: pokud se náš výdělek blížil nule, i zdravotní pojištění se bude blížit nule.

Jako vedlejší se naše samostatná výdělečná činnost bere v těch měsících, kdy jsme zaměstnaní a zaměstnavatel odvede pojistné alespoň z  minimálního vyměřovacího základu (z minimální mzdy) a my jsme to  nahlásili své zdravotní pojišťovně (do 8 dnů od změny).

Splatnost zálohy

Záloha je splatná vždy do 8. dne následujícího měsíce (např. záloha za duben je splatná do 8. května). Dnem platby je ale až den, kdy je platba připsána na účet zdravotní pojišťovny