Novinky - účetnictví

Zákon o účetnictví byl sice drobně novelizován k 1.1.2018, ale jedná se pouze o formální legislativnětechnickou změnu.

S použitím od účetního období roku 2018 jsou novelizovány prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví včetně vyhlášky 500/2002 Sb., pro podnikatele. Návrh novelizace včetně důvodové zprávy a připomínky jsou dostupné ZDE. V účetní vyhlášce 500/2002 Sb. dochází např. k těmto změnám:

  • položka rozvahy B. dlouhodobý majetek bude nahrazena položkou B. stálá aktiva, místo "nehmotných výsledků výzkumu a vývoje" budou vykazovány pouze "nehmotné výsledky vývoje" (nehmotné výsledky výzkumu nesplňují kritéria pro zařazení do kategorie dlouhodobého nehmotného majetku)
  • časové rozlišení aktiv (Náklady příštích období, komplexní náklady příštích období, příjmy příštích období) nebude nutné v rozvaze vykazovat jako samostatnou položku aktiv D, ale v rámci samostatné položky pohledávek C.II (konkrétně C.II.3) a současně časové rozlišení pasiv (výdaje příštích období, výnosy příštích období) nebude nutné v rozvaze vykazovat jako samostatnou položku pasiv D, ale v rámci samostatné položky závazků C (konkrétně C.III)

Novelizace Českých účetních standardů pro rok 2018 byla zveřejněna ve Finančním zpravodaji 10/2017.