Novinky - DPH

K 1.1.2018 byl zákon o DPH novelizován novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., která doplňuje definici stavebního pozemku v § 56 odst. 2 a nově (pro stavby kolaudované od 1.1.2018) vymezuje počátek pětileté lhůty, po jejímž uplynutí je převod např. stavby a funkčně souvisejícího pozemku osvobozen od DPH.

Dále byl k 1.1.2018 doplněn do § 101d odst. 1 výčet  náležitostí kontrolního hlášení - zákonem č. 371/2017 Sb. (doprovodný zákon k novému zákonu o platebním styku) - k žádným praktickým změnám u kontrolního hlášení v roce 2018 nedošlo (postupuje se podle pokynů k vyplňování kontrolního hlášení naposledy změných k 16.6.2017). Pro rok 2018 byl aktualizován pokyn D-29 k promíjení sankcí ke kontrolnímu hlášení.

S účinností od 13.1.2018 (rovněž zákonem č. 371/2017 Sb.) došlo ke změně ve vymezení osvobozených finančních činností dle § 54.

K 1.1.2018 nedošlo k žádné změně v sazbách daně - poslední změnou v sazbách daně bylo přeřazení dodání novin a časopisů do 10% sazby daně, které se uplatnilo od 1.3.2017.

V roce 2018 zůstává zachována hranice obratu pro plátcovství DPH ze zákona ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatňuje v roce 2018 podle pravidel naposledy změněných k 1.7.2017.

K 1. 1. 2018 se nezměnila právní úprava pro osvobození služeb souvisejících s dovozem a vývozem od DPH; v reakci na rozsudek soudního dvora EU Rozsudek C‑288/16 ve věci L.Č. ze dne 29.6.2017, podle kterého se toto osvobození vztahuje pouze na služby poskytované přímo příjemci či odesílateli zboží, vydala Finanční správa 2.1.2018 Informaci o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, podle které dochází ke změně správní praxe - postup podle změněné správní praxe bude Finanční správa vyžadovat od 1.3.2018. Výklad obecných pravidel pro uplatnění DPH u vývozu zboží podala Finanční správa v informaci zveřejněné dne 15.12.2017.

Společníci společností (členové sdružení) bez právní subjektivity mohou až do konce roku 2018 postupovat podle pravidel zákona o DPH ve znění před 1.7.2017, jedná-li se o společnost (sdružení) existující k 30.6.2017 a tvořená k tomuto datu plátci( informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017 )