Kompenzační bonus pro OSVČ včetně "dohodářů"

Kompenzační bonus pro OSVČ je jedním z řady opatření přijatých ke zmírnění ekonomických dopadů koronaviru; okruh OSVČ s nárokem na tento bonus přitom novela . 331/2020 Sb. (jedná se již o čtvrtou novelizaci zákona o kompenzačním bonusu) tento okruh rozšířila o "dohodáře", a to s účinností od 7.8.2020  - viz článek.

Kompenzační bonus až 25 tis. Kč za prvé bonusové období (500 Kč za každý den z 50denního bonusového období od 12.3. do 30.4.2020) a až 19,5 tis. Kč za druhé bonusové období (500 Kč denně za období od 1.5. do 8.6.2020) upravuje zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, který byl novelizován zákony č. 234/2020 Sb. ze dne 7.5.2020, č. 262/2020 Sb. ze dne 27.5.2020 a č. 299/2020 Sb. ze dne 16.6.2020; aktuální znění zákona o kompenzačním bonusu je dostupné např. na portálu zakonyprolidi.cz. 6.8.2020 bude vyhlášena v úvodu zmíněná novela č. 331/2020 Sb.

Prvá novelizace zákonem ze dne 7.5.2020 především zavedla druhé bonusové období od 1.5. do 8.6.2020 a dále umožnila bonus čerpat těm OSVČ, které jsou zaměstnanci na základě činnosti pedagogické.

Konec druhého bonusového období 8.6.2020 byl zvolen na základě orientačního harmonogramu představeného vládou 14.4.2020, podle kterého mělo dojít k poměrně velkému uvolnění činnosti provozoven právě od 8.6.2020 (nakonec ovšem k širšímu uvolnění došlo již od 11.5.2020, což není z hlediska nároku na bonus, zejména za měsíc květen, směrodatné).

Uzákoněno bylo i třetí období od 9.6. do 31.8.2020, o kterém mohla rozhodnout vláda. Této možnosti vláda nevyužila a pokud nedojde k dalšímu uzavření provozoven, tak ani nevyužije; třetí bonusové období tak pravděpodobně zůstane nevyužito.

Druhá novelizace ze dne 27.5.2020 zavedla bonus pro společníky SRO, ale umožnila čerpání bonusu těm OSVČ, které jsou zaměstnanci jako pěstouni či dobrovolní pracovníci pečovatelské služby.

Třetí novelizace ze dne 16.6.2020 se netýká nároku na bonus, ale řeší dopady bonusu do místních rozpočtů (§ 9a až 9c) - obce mají nárok na příspěvek 1200 Kč (čtvrtá novelizace tuto částku zvyšuje na 1250 Kč) na jednoho obyvatele. 

Čtvrtá novelizace ze dne 22.7.2020 zákona o kompenzačním bonusu umožňuje s účinností od 7.8.2020 o bonus žádat těm OSVČ, kterým to do 6.8.2020 znemožňovala činnost na základě dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce zakládající účast na nemocenském pojištění - viz článek Kompenzační bonus pro dohodáře.

Obdobné podpoře, která byla pro společníky "malých" a rodinných sro zavedena novelou ze dne 27.5.2020, se věnuje článek Kompenzační bonus pro SRO.

V současné době mohou OSVČ žádat o bonus již jen za druhé bonusové období, a to do 7.8.2020. Rozšíření bonusu o "dohodáře" umožňuje žádat i za prvé období těm OSVČ, kteří zatím nemohou bonus nárokovat z důvodu činnosti na základě dohod konaných mimo pracovní poměr zakládajících účast na nemocenském pojištění.

Pro formální nárok na kompenzační bonus je rozhodující výkon samostatné výdělečné činnosti k 12.3.2020 popř. i po tomto datu, pokud se jedná o osobu, která vykonávala činnost v minulosti, přerušila ji po 31.8.2019 a znovu ji zahájila po 12.3.2020 (v tomto případě by ovšem bonus nenáležel od 12.3., ale až od data znovuzahájení činnosti).

Finanční správa připravila žádost o kompenzační bonusInternetová stránka s žádostí o kompenzační bonus obsahuje několik možností práce s touto žádostí a také pokyny k vyplnění žádosti. 

Žádost obsahuje údaje za prvé i druhé bonusové období. Lhůta pro podání žádosti za prvé období však již uplynula 29.6.2020 a tak lze v současnosti již žádat jen za druhé bonusové období; "dohodáři" mohou žádat do konce listopadu 2020. Žádost lze podat např. následujícím způsobem:

  • do žádosti se vyplní příslušné údaje vč. místně příslušného finančního úřadu
  • po výběru údajů o místně příslušném finančním úřadu a jeho územním pracovišti se automaticky doplní e-mailová adresa, na kterou lze formulář následně odeslat
  • vyplněný formulář se vytiskne
  • vytištěný formulář se podepíše a naskenuje
  • na e-mailovou adresu územního pracoviště finančního úřadu, která se automaticky doplnila do formuláře, se odešle e-mail, do jehož předmětu se uvede "Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ" a ke kterému se jako příloha nahraje naskenovaný soubor s podpisem žádosti.

Finanční správa informace ke kompenzačnímu bonusu pro OSVČ zveřejňuje na stránce Kompenzace pro OSVČ.

Formální podmínkou pro nárok na kompenzační bonus je, že příslušná osoba byla OSVČ pro účely důchodové pojištění k 12.3.2020 a nebyla současně zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění. Podmínka, že OSVČ nesmí být v daný den současně zaměstnancem pro účely nemocenského pojištění se nevztahuje na zaměstnance z titulu výkonu zaměstnání v činnosti pedagogické, na pěstouny a na dobrovolné pracovníky pečovatelské služby. Po schválení čtvrté novelizace zákona o kompenzačním bonusu budou moci (pravděpodobně nejdříve v srpnu) žádat také ty OSVČ považované za zaměstnance z důvodu dohody o provedení práce či o pracovní činnosti zakládající účast na nemocenském pojištění.
 

 

Formální podmínce pro nárok na kompenzační bonus může vyhovět např. i OSVČ, která je spolupracující manželkou.