KORONAVIROVÉa ostatní AKTUALITY V OBLASTI DANÍ  2020-2021

 
 

Zvýšení minimální mzdy pro rok 2021

S účinností od 1.1.2021 byla schválena  minimální mzda ve výši 15.200,-Kč. Oproti roku 2020 byla navýšena o 600,-Kč. Minimální mzda v roce 2020 byla 14.600,-Kč, v roce 2019 13.350,-Kč 

Zrušení superhrubé mzdy od roku 2021 - zatím neschváleno

Poslanecká sněmovna rozhodla o zrušení superhrubé mzdy od 1.1.2021. Zachována zůstala 15% sazba daně z příjmů fyzických osob a 23% sazba daně ze základu nad 48násobek průměrné mzdy.

Informace k prominutí daní, příslušenství a daňových záloh 

 

- rozhodnutí ministryně financí z důvodu mimořádné události ze dne 26.10.2020

 

Krizové ošetřovné

 

- aktuální informace k ošetřovnému z důvodu uzavření škol k 14.10.2020

formulář k žádosti o ošetřovné

- návod k vyplnění žádosti o ošetřovné

 

Podpora a úlevy pro podnikatele a zaměstnance od října 2020

 

 - daňové úlevy

- podpora udržení zaměstnanosti

- opatření pro zaměstnance

- podpora podnikatelů (kultura, sport, bus, nájemné)

 

Daňové úlevy od března 2020

Finanční správa zřídila stránku Nouzový stav (COVID-19), kde nadále zveřejňuje informace o daňových povinnostech v souvislosti s koronavirem.

Prvá fáze daňových úlev (liberační balíček I) byla zveřejněna 16.3.2020 (především beztrestnost opožděného podání přiznání k daním z příjmů za rok 2019 po 1.4.2020).

Další fáze (liberační balíček II) byla přijímána postupně od 24.3.2020 (např. prominutí červnové zálohy na daň z příjmů), 31.3.2020 byla vyhlášena např. benevolence k úhradám dubnové a červencové zálohy na daň silniční a 15.4.2020 bylo vyhlášeno rozšíření prominutí DPH u některých bezúplatných dodání souvisejících s koronavirem.

Dne 10.6.2020 byl vyhlášen liberační balíček III obsahující např. generální pardon k podání či doplacení daně z příjmů za rok 2019 nejpozději 18.8.2020 - viz   tisková zpráva   MF ze dne 8.6.2020. 

Výše uvedená opatření platí  na základě rozhodnutí ministryně financí a byla vyhlášena ve Finančním zpravodaji 4 až 7/2020 a 9/2020).

Aktuálně schválená či projednávaná opatření

1.7.2020 nabyly účinnosti tyto dva zákony:

 • zákon, který především odpouští pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnavatele (24,8 % mzdy) za měsíce červen, červenec a srpen, a to zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců, kteří udrželi alespoň zaměstnanost a objem mezd alespoň na 90 % v porovnání s březnem - viz dále k programu Antivirus.
 • daňový balíček  od1.7.2020 - viz např. články Daňový balíček od 1.7.2020 Sazby DPH v roce 2020.

7.8.2020 nabylo účinnosti rozšíření kompenzačního bonusu i na "dohodáře" - viz tisková zpráva MF a níže ke kompenzačnímu bonusu.

Od 29.6. je možné žádat o dotace na částečnou úhradu nájemného z dotačního programu COVID - nájemné. Pokud by pronajímatel poskytl slevu 30 % a nájemce uhradí před podáním žádosti alespoň 50 % nájemného, tak dotace činí 50 % nájemného za období duben až červen- viz výzva MPO ze dne 19.6.2020. Na portálu www.businessinfo.cz (provozuje Agentura CzechTrade a gestorem je MPO) jsou také dostupné Předběžné podmínky této dotace a odpovědi na nejčastější dotazy.

Vláda schválila 20.7.2020 dva dotační programy - program COVID - ubytování a COVID - kultura, kde je možné žádosti podávat od 18.8.2020 prostřednictvím stránek MPO.

 

Bonus pro OSVČ, pro společníky SRO a pro "dohodáře"

V působnosti MF je také jednorázová kompenzace pro podnikající FO, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v rámci druhé vlny "koronavirových" zákonů dne 14.4.2020 pod č. 159/2020 Sb. Informace k této kompenzaci (včetně odkazu na podání žádosti) shrnuje článek Kompenzační bonus pro OSVČ.  

Novela z 5.5.2020 č. 234/2020 Sb. prodloužila kompenzační bonus na další období a od 7.5.2020 bylo umožněno žádat o kompenzační bonus za další období (viz článek Kompenzační bonus pro OSVČ).

Novela ze dne 27.5.2020 č. 262/2020 Sb. rozšířila kompenzační bonus na společníky SRO a žádosti o tento bonus mohli společníci postižených SRO podávat od 28.5.2020  - viz článek Kompenzační bonus pro SRO.

Novela ze dne 22.7.2020 č. 331/2020 Sb. s účinností od 7.8.2020 rozšířila kompenzační bonus na "dohodáře" a na OSVČ či společníky a jednatele s dohodami; po vyhlášení ve Sbírce zákonů bude výplata bonusu pro dohodáře zahájena. Více v článku "Kompenzační bonus pro dohodáře".

Zálohy OSVČ na pojistné

V prvé vlně "koronavirových" zákonů byly 27.3.2020 (spolu s např. výše uvedeným zákonem č. 137/2020 Sb. přerušujícím EET či níže uvedeným zákonem č. 133/2020 Sb. řešícím ošetřovné)  vyhlášeny také zákony č. 134 a 136/2020 Sb., které především řeší pojistné a zálohy na pojistné pro OSVČ (v případě zdravotního pojištění též termín pro podání přehledu za rok 2019) -  viz článek Zálohy OSVČ 03 až 08/2020. K úlevám pro OSVČ v působnosti MPSV se toto ministerstvo vyjádřilo v informaci aktualizované naposledy 2.4.2020.

Ošetřovné (OČR)

Do 30.6.2020 platila v souvislosti s koronavirovými omezeními zvláštní úprava pro ošetřovné, od 1.7.2020 se již ošetřovné uplatňuje opět standardním způsobem - viz zpráva ČSSZ.

OSVČ mohli o obdobu "ošetřovného" ve výši 500 Kč/den za měsíc červen žádat nepozději do 14.8.2020 . viz výzva MPO k dotaci "OŠETŘOVNÉ" PRO OSVČ - Výzva červen.

Program Antivirus

Náklady, které zaměstnavatelům vznikají v podobě náhrady mzdy vyplácené v souvislosti s přijatými opatřeními (v tzv. režimu "A" a "B"), částečně kompenzuje program Antivirus, kterému je věnována stránka MPSV Antivirus - podpora zaměstnanosti;  o prodloužení režimu "A" i "B" do konce října rozhodla vláda 24.8.2020 - viz tisková zpráva MPSV.

Zákon č. 255/2020 Sb. plošně snižuje penále cca na 4 % p.a. za opožděnou úhradu pojistného na sociální zabezpečení  "za zaměstnavatele" (24,8 %) za období 05 až 07/2020, pokud toto pojistné uhradí do 20.10.2020 - viz tisková zpráva   MPSV  z 13.5.2020.

Za měsíce červen až srpen platí "prominutí" odvodu pojistného na sociální zabezpeční pro některé zaměstnavatele dle zákona 300/2020 Sb. - tzv. Antivirus "C", který ovšem nemůže za příslušný kalendářní měsíc zaměstnavatel kombinovat s programy Antivirus "A" či "B". Snížení odvodu pojistného je možné uplatnit poprvé za 06/2020, a to nejspozději do 20.7.2020; bližší informace viz odpovědi na otázky MPSV k programu Antivirus C.

Další "koronavirové" zákony

V reakci na koronavirová omezení byla přijata celá řada zákonů, např.:

 • zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 č. 177/2020 Sb. Tento zákon řeší pro spotřebitele, OSVČ i právnické osoby možný odklad splácení spotřebitelských a podnikatelských úvěrů sjednaných a čerpaných před 26.3.2020 (pro hypotéky platí jen podmínka sjednání před 26.3.2020). Dlužníci se mohou podle své volby rozhodnout odložit splátky buď do 31. července nebo do 31. října letošního roku. MF o odkladu splátek dle tohoto zákona informovalo např. v tiskové zprávě Senát dal zelenou půlročnímu odkladu splátek a v tiskové zprávě Přehledně: odklad splátek úvěrů a hypoték kvůli koronaviru.
 • zákon č. 185/2020 Sb.,  o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu  - zvláštní úprava pro zájezdy s termínem odjezdu od 20.2 do 31.8.2020.
 • zákon č. 186/2020 Sb., který novelizoval zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tato novela rozšiřuje omezení sankcí z prodlení, které zatím platí jen pro spotřebitele, i na osoby samostatně výdělečně činné. Dále novela řeší zastropování smluvního úroku u dlouhodobého prodlení (případy, kdy se úvěr stává obtížně vymahatelný a kdy nelze očekávat jeho řádné splácení) - při prodlení alespoň 90 dnů se sjednaný úrok stropuje úrokem ve výši 8 procentních bodů nad reposazbu ČNB. Tato novela (na rozdíl od jiných opatřeních přijímaných v režimu legislativní nouze) není časově omezena a bude mít trvalou platnost.
 • novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu provedená zákonem č. 189/2020 Sb. Tato novela upravuje on-line zprostředkování služeb cestovního ruchu, konkrétně jde o povinnost zprostředkovatelských platforem předávat informace umožňující identifikovat ubytovávané osoby
 • novela zákona o realitním zprostředkování č. 190/2020 Sb., která především prodlužuje o 6 měsíců přechodné období, kdy lze vykonávat realitní zprostředkování bez prokazování odbornosti dle zákona o realitním zprostředkování.
 • zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu. Tento zákon např. omezuje maximální výši smlouvních úroků z prodlení - viz článek Úroky z prodlení.
 • Novela zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a dalších zákonů byla také potvrzena prezidentem 20.4.2020, ale ve Sbírce zákonů byla vyhlášena až 29.4.2020 pod č. 214/2020 Sb. spolu s prováděcím nařízením č. 215/2020 Sb.
 • zákon č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty - zákon pronajímateli do konce letošního roku odpírá právo jednostranně ukončit nájemný vztah z důvodu neplacení nájemného v době od 12.3. do 31.8.2020, pokud nájemce potvrzením od Úřadu práce doloží souvislost neplacení s koronavirem. Zákon tedy v žádném případě neodkládá splatnost nájemného - pokud tedy nájemce nájemné řádně neuhradí, vzniká mu povinnost uhradit pronajímateli úroky z prodlení.
 • S problematikou nájemného u bytů souvisí také nařízení vlády, které bylo pod č. 202/2020 Sb. vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 24.4.2020 a které obsahovalo cenové moratorium nájemného z bytů - nařízením 265/2020 Sb. bylo toto cenové moratorium zrušeno.
 • zákon č. 210/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání - zákon neumožňuje pronajímateli do 31.12.2020 vypovězení nájemního vztahu z důvodu neplacení nájemného, ke kterému došlo od 12.3. do 30.6.2020, pokud nájemce doloží omezení činnosti koronavirovými opatřeními. Tento zákon chrání nájemce před výpovědí z důvodu neplacení nájemného, pokud dlužné nájemné splatné v období 12.3. až 30.6.2020 uhradí do 31.12.2020 (pokud by tak neučinil, může na začátku roku 2021 dostat výpověď s výpovědní dobou 5 dnů.
 • novela zákona o spotřebních daních provedená zákonem č. 229/2020 Sb. , která se týká především stahování cigeret se starými kolkovými známkami, ale např. i odpuštěním spotřební daně z piva vylitého kvůli jeho neprodání z důvodu koronavirových opatření a vrácení spotřební daně z tzv. zelené nafty - viz tisková zpráva MF
 • novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění č. 231/2020 Sb., která zvyšuje platby zdravotního pojištění za "státní" pojištěnce (od 1.6.2020 o 500 Kč a od 1.1.2021 o dalších 200 Kč)
 • zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů
 • zákon č. 247/2020 Sb., o podpoře kultury, který a který řeší vstupné za zrušené hudební festivaly a podobné akce v období do konce října 2020 - viz tisková zpráva MK
 • zákon č. 248/2020 Sb.  chránící zaměstnance před platební neschopností zaměstnavatele - viz tisková zpráva MPSV ze dne 13.5.2020.