Komplexní změny u daní, odvodů a mezd v roce 2022

 

Přestože v průběhu roku často dochází ke změnám v daňové oblasti, ty nejzásadnější zpravidla nastávají počátkem každého nového roku. Pojďme si shrnout nejvýznamnější novinky v oblasti daní, odvodů a mezd, které vstoupily v platnost od 1. 1. 2022.

 

Sleva na poplatníka

Příjemnou novinkou je opětovné zvýšení základní slevy na poplatníka, která se od ledna 2022 zvýšila z částky 27 840 Kč na částku 30 840 Kč ročně. Tuto slevu si může v plné výši započítat každý, kdo má příjmy i třeba jen po část roku.

Zaměstnanci měsíční slevu ve výši 2 570 Kč uplatní ve svých mzdách či platech, podnikatelé – fyzické osoby, se pak mohou těšit na její uplatnění v roční výši v daňovém přiznání za rok 2022.

Daňové zvýhodnění a daňový bonus

Daňové zvýhodnění na jedno dítě zůstává beze změny ve stejné výši 15 204 Kč. Ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě došlo již v roce 2021, ovšem tato změna v minulém roce nešla aplikovat v měsíčních mzdách, proto toto zvýšení letos pocítí i zaměstnanci s více dětmi až letos, a to v ročním zúčtování za rok 2021.

Daňové zvýhodnění na druhé dítě je aktuálně ve výši 22 320 Kč (1 860 Kč za měsíc), na třetí a každé další dítě pak 27 840 Kč (2 320 Kč za měsíc).

Novinkou je také zrušení horní hranice pro výplatu daňového bonusu, který byl vyplacen maximálně do výše 60 300 Kč, toto omezení je nyní již zrušeno.

Nová výše paušální daně pro živnostníky

V případě splnění podmínek pro vstup do režimu paušální daně mohly osoby samostatně výdělečně činné vstoupit do tohoto režimu do 10. ledna 2022. Měsíční paušální daň se zvýšila o 525 Kč a nová výše 5 994 Kč zahrnuje zálohu na minimální zdravotní pojistné, sociální pojistné navýšené o 15 % a zálohu na daň.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Jako každý rok i letos si OSVČ připlatí na měsíčních zálohách na sociální a zdravotní pojistné. Minimální záloha pro rok 2022 na sociální pojištění pro hlavní činnost vzrostla na částku 2 841 Kč, na zdravotním pojištění je pak minimální výše měsíčních záloh stanovena na částku 2 627 Kč. Minimální měsíční odvody OSVČ tedy činí 5 468 Kč.


Také osoby bez zdanitelných příjmů, které mají povinnost platit zálohy na zdravotní pojištění samy, si letos připlatí. Pro rok 2022 se záloha zvýšila na částku 2 187 Kč (v roce 2021 byla ve výši 2 052 Kč).
 

Minimální mzda

Minimální mzda se již několik let za sebou každoročně zvyšuje, pro letošní rok na částku 16 200 Kč měsíčně, v hodinovém vyjádření vzroste na částku 96,40 Kč. Zvýšení minimální mzdy má dopad nejen na zaměstnance s nejnižšími příjmy, ale odpovídajícím způsobem se pak samozřejmě navyšují i nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci úřadu práce, si mohou vydělat maximálně polovinu minimální mzdy. Nově si tedy mohou v tzv. nekolidujícím zaměstnání v roce 2022 vydělat 8 100 Kč (pro rok 2021 bylo maximum 7 600 Kč). Podmínkou však zůstává, že nesmí pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Minimální mzda má vliv i na maximální výši slevy za umístění dítěte, tzv. školkovné. Od daní si může poplatník za rok 2022 odečíst maximálně částku měsíční minimální mzdy, nově tedy 16 200 Kč.

Další oblast, na kterou má výše minimální mzdy dopad, je v dnešním příspěvku již zmíněný daňový bonus. Daňový bonus si může odečíst pouze takový poplatník, který vydělá alespoň šestinásobek minimální měsíční mzdy, který je nově pro rok 2022 ve výši 97 200 Kč.

Další oblastí, která může být ovlivněna výší minimální mzdy, je osvobození od daně v případě starobních či invalidních důchodů. Důchody jsou osvobozeny od daně z příjmů v případě, že roční příjem všech přijatých důchodů nepřesahuje 36násobek minimální měsíční mzdy. V roce 2022 tak budou od daně osvobozeny důchody do roční výše 583 200 Kč (v roce 2021 se jednalo o částku 547 200 Kč).

Peněžitý příspěvek na stravování

Od 1. ledna 2022 také došlo ke zvýšení částky peněžitého příspěvku zaměstnavatele, který je při splnění zákonných podmínek osvobozen od daně. Tento příspěvek se odvíjí od horní hranice stravného při pracovní cestě 5 až 12 hodin, která je nově stanovena v maximální výši 118 Kč. Osvobozený příspěvek od daně může být maximálně do výše 70 % ze 118 Kč. To znamená, že nově se zvyšuje na částku 82,60 Kč (v roce 2021 to bylo 75,60 Kč).

Otcovská dovolená, ošetřovné

Od 1. ledna 2022 se prodlužuje podpůrčí doba (doba poskytování dávky) u otcovské z jednoho týdne na dva týdny.

Od nového roku se také nově nevyžaduje pro poskytnutí ošetřovného podmínka soužití ve společné domácnosti u některých blízkých příbuzných – otce, matky, babičky, dědy, syna, dcery, vnuka, vnučky a dále u sourozenců, manželů a jejich rodičů.
 

Sleva na dani za zastavené exekuce pro fyzické i právnické osoby

V souvislosti s novelou exekučního řádu budou od letošního roku zastavovány dlouhodobé bezvýsledné exekuce na malé pohledávky do 1 500 Kč bez příslušenství. Zastavení se týká pohledávek, které nebyly ani z části vymoženy, ačkoliv exekuce probíhala po dobu alespoň tří let přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 286/2021 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů.

Věřitelé, jejichž pohledávky budou z tohoto důvodu zastaveny, mají právo na náhradu ve výši 30 % nesplacené pohledávky, tedy 450 Kč za každou pohledávku, ve formě slevy na dani.

Povinnost podat daňové přiznání

Od 1. ledna 2022 byla zrušena povinnost poplatníků s nadstandardními příjmy (nad 48násobek průměrné mzdy ročně) podávat daňové přiznání, a to v souvislosti se zrušením solidárního zvýšení daně od 1. ledna 2021. Tyto příjmy podléhají nově zdanění druhou sazbou daně ve výši 23 %.

Pokud mají tito poplatníci příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele (či více zaměstnavatelů postupně) a učinili u nich prohlášení k dani (podepsali tzv. růžový formulář), pak daňové přiznání podávat již sami nemusí a mohou požádat o roční zúčtování jako ostatní zaměstnanci.

Zvláštní režim pro poskytovatele cestovních služeb

Od začátku letošního roku platí nová úprava DPH u plnění, která podléhají zvláštnímu režimu pro cestovní služby. Poskytovatelé cestovních služeb musí nově přiznat daň z přijatých záloh na cestovní službu nebo zatížit část letecké přepravy do třetích zemí daní z přidané hodnoty. Plátce musí provádět výpočet přirážky za každou poskytnutou cestovní službu zvlášť.
 

Změna v hlášení pro Intrastat

Od roku 2022 dochází k možnosti zjednodušeného vykazování intrakomunitárního plnění, které umožňuje podnikatelům podat pouze jedno hlášení ročně bez vyplňování podrobných údajů. Toto zjednodušené vykazování lze však použít pouze tehdy, pokud je vyvezeno či dovezeno zboží v hodnotě mezi 12 a 20 mil. Kč a současně tyto produkty nejsou na seznamu sdělení Českého statistického úřadu.
 

Předání účetní závěrky do sbírky listin

Účetní jednotky mají nově možnost předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného finančního úřadu.

Zvýšení sazeb spotřební daně

U tabákových a zahřívaných tabákových výrobků dochází od 1. 1. 2022 ke zvýšení sazby spotřební daně na 5 %. Toto se bude týkat nových tabákových výrobků s tabákovou nálepkou označenou písmenem „G“ zahrnující novou, vyšší sazbu spotřební daně.